VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
ThaiThai s.r.o.,IČ: 046 53 645,
se sídlem K Libuši 4/24, Praha 4 140 00 Kunratice,
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251473,

 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní (smluvní) podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené meziobchodní společností ThaiThai, s.r.o., IČ: 046 53 645, jakožto poskytovatelem masážních služeb (dále jen jako „provozovatel“)na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.
 2. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovateleposkytnout zákazníkovi masážní, rekondiční a regenerační služby (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese www.thajskemasaze-kunratice.cz (dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.
 4. Provozovatel a zákazník uzavírají dle čl. 5. těchto VOP smlouvu o poskytování služeb. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
 5. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 6. Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem neobsahuje odlišnou úpravujejich vzájemných práv a povinností.

Prostory provozovatele

 1. Provozovatel poskytuje služby výhradně ve svých provozovnách (dále jen jako „prostory provozovatele“), jejichž seznam s přesnými adresami je uveden na doméně provozovatele.
 2. Po vstupu do prostor provozovatele je každý zákazník povinen nahlásit svůj příchod na recepci u provozovatelem pověřeného zaměstnance.
 3. Zákazníci jsou před samotným výkonem služby povinni uložit své oblečení do šatní skříňky. Klíč od šatní skříně obdrží zákazník na recepci, a to po složení vratné zálohy ve výši 100,- Kč.Po vykonané službě je zákazník povinen vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč na recepci. Po dobu své návštěvy v prostorách provozovatele je zákazník zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100,- Kč, který je zákazník povinen zaplatit provozovateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříňce.Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je zákazník povinen neprodleně informovat o této skutečnosti zaměstnanceprovozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 4. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na doméně může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání služeb(dále jen jako „uživatelský účet“). Registrace k uživatelskému účtu vzniká vyplněním registračního formuláře na doméně provozovatele. Registrací k uživatelskému účtu zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Registrace v uživatelském účtu nenípodmínkou pro objednání služeb.
 3. Při registraci k uživatelskému účtu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Zákazníkovi je umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v uživatelském účtu, přičemž je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné a pravdivé.
 4. Po registraci k uživatelskému účtu bude zákazníkovi přiděleno zákaznické číslo. Každý zákazník má své zákaznické číslo odlišné od ostatních zákaznických čísel ostatních zákazníků. V případě zrušení uživatelského účtu je zákaznické číslo vyřazeno.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet zákazníka, pokud zákazník svůj uživatelský účet neaktivuje do 30 dní dle čl. 4.1. těchto VOP, pokud zákazník nevyužívá uživatelský účet po dobu delší 6 měsíců nebopokud zákazník poruší své povinnosti z vyplývající z těchto VOP.
 7. Zákazník bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Registrací k uživatelskému účtu zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito VOP.

Kreditní systém

 1. Součástí uživatelského účtu zákazníka je kreditní systém, který slouží k úhradě služeb (dále jen jako „kreditní systém“). Zákazník je povinen nejpozději do 30 dní od zřízení uživatelského účtu aktivovat kreditní systém.
 2. Zákazník je povinen vždy před učiněním objednávky služeb dobít kreditní systém tak, aby mohla být jím vybraná služba uhrazena z kreditního systému. Zákazník bere na vědomí, že bez takto dobitého kreditního systému nelze učinit objednávku služby prostřednictvím rezervačního formuláře dle čl. 5.1.2. těchto VOP.
 3. Kreditní systém aktivuje či dobíjí zákazník vložením peněžní částky na bankovní účet provozovatele, a to vždy pod variabilním symbolem, kterým je zákaznické číslo.  
 4. V případě zrušení uživatelského účtu zákazníka budou veškeré peněžní prostředky v kreditním systému vráceny k rukám zákazníka, a to nejpozději do 14 dní ode dne zrušení uživatelského účtu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost provozovateli při vracení těchto peněžních prostředků.

Objednávka služeb

 1. Zákazník provádí objednání služebučiněnímzávazné objednávky.Objednávku může zákazníkučinit těmito způsoby:
  1. Osobně v prostorách provozovatele nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených na doméně provozovatele, kdy zákazník uvede zejména své zákaznické číslo, vybranou službu, svůj emailový a telefonní kontakt.
  2. Rezervací termínu výkonu služby v rozvrhu rezervací po přihlášení do uživatelského účtuna doméně provozovatele (kliknutím na příslušný termín výkonu služby), následným vyplněním rezervačního formuláře a jeho odesláním. Zákazník je povinen před odesláním vyplněného rezervačního formuláře překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře souhlasí zákazník s úhradou služby dle čl. 6.2.2. těchto VOP.
 2. Zákazníkem učiněná objednávka je zároveň návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany zákazníka.Okamžikem učinění objednávky nastává závazné objednání služby. Objednávka může být provozovatelempřijata pouze v případě vyplnění všech požadovaných údajů. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito VOP.
 3. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí prostřednictvím emailu přijetí objednávky, a to na zákazníkem uvedenou emailovou adresu. V potvrzení objednávky bude především uveden termín výkonu objednané služby a cena za výkon služby.
 4. Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslánípotvrzení o přijetí objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi emailem, a to na emailovou adresu zákazníka. Okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky vzniká provozovateli právo na odečtení peněžní částky v hodnotě objednané služby z kreditního systému zákazníka dle čl. 6.2.2. těchto VOP.Provozovatel může provést potvrzení objednávky též jiným způsobem, např. telefonicky či SMS.
 5. Provozovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu služby.
 6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 7. Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom předem telefonicky či emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníkaa zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 8. Dostaví-li se zákazník nejpozdějido 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje se služba za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Provozovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud:
  1. Zákazník znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotní stavem, ve kterém nelze (nebo není vhodné) výkon služby provést.
  2. Zákazník se na výkon služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.
  3. Zákazník se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami společnosti.
  4. Zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.
 10. Za podmínek uvedených v čl. 5.9. VOP může provozovatel rovněž výkon služby ukončit před uplynutím sjednané doby výkonu služby.
 11. V případě odmítnutí výkonu služby dle čl. 5.9. VOPnebo jejího předčasného ukončení dle čl. 5.10.VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Cena služeb a platební podmínky

 1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě v prostorách provozovatele. Provozovatel je plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před samotným započetím výkonu služby, a to těmito způsoby:
  1. V hotovosti v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele. Provozovatel nepřijímá platební karty.
  2. Odečtením ceny služby z kreditního systému zákazníka.
 3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.

Poukaz na služby

 1. Zákazník může využít služby provozovatele prostřednictvím poukazu na poskytnutí služeb, v kterémje uvedena peněžní hodnota opravňující k využití služby nebo uvedeno oprávnění zákazníka využít určitou službu v poukazu uvedenou (dále společně jen jako „poukaz na služby“), a to za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Poukaz na službu není omezen na osobu zákazníka.
 3. Zákazník není povinen čerpat poukaz na služby jednorázově. V případě vyčerpání hodnoty poukazu na služby je zákazník povinen poukaz na služby odevzdat v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele.
 4. Poukaz za služby lze zakoupit v prostorách provozovatele.Pro zakoupení poukazu na služby se použije čl. 6.3. těchto VOP. Hodnotu poukazu na služby nelze směnit za hotovost. Převyšuje-li cena vybrané služby hodnotu poukazu na služby, lze ji doplatit v hotovosti v prostorách provozovatele.
 5. Zákazník je povinen vyčerpat poukaz na služby nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Po uplynutí uvedené doby hodnota poukazu na služby propadá a provozovatel není povinen zákazníkovi poskytnout služby prostřednictvím takového poukazu na služby.
 6. Za účelem poskytnutí služby plynoucí z poukazu na služby je zákazník povinen spojit se s provozovatelem nejpozději 14 dní před uplynutím lhůty uvedené v čl. 7.5. těchtoVOP.
 7. Poukaz na služby je vystavován jako potvrzení o zaplacení zálohy služby. Proto případné poškození nebo ztráta poukazu na služby nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a provozovatel je povinen vystavit duplikát poukazu, a to pouze po předložení dokladu o zakoupení dárkového poukazu zákazníkem.

Zdravotní indispozice zákazníka

 1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichžslužby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
 2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod.
 3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v tomto čl. 8. VOP.

Reklamace služeb

 1. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.
 2. Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník služby povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dneposkytnutí služby.
 3. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s pochybením provozovatele při poskytnutí konkrétní služby. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě nedůvodné reklamace budou případné náklady na její projednání požadovány k úhradě po zákazníkovi.

Ostatní ujednání

 1. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle čl. 5.1. těchto VOP zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na tel. čísla uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.
 3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1.11.2016 a s účinností k uvedenému dni nahrazují předchozí znění VOP. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v prostorách provozovatele a je zveřejněno na doméně provozovatele. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP, pokud takto změněné VOP současně zpřístupní v prostorách provozovatele a na doméně provozovatele.
 

Návrat na stránku thajské masáže - Praha 4